Search form

Matiu 10:37

37“Mai la tahalo me la tavile ale masagea veia ge tilimuliau, eala moli eia gabutala papai te la merera taku ale vagari ele, eia goio hate tola lou, me oio vola eia vagari veia ge vitotoko lou me tamala me tilala ale kama roviau, eia goio poke taroau, ale eia kama koramulia ge taku. Mai tai ele, la tahalo ale ge gabu vauru e latula, me oio vola eia ge poke taroau, ale tai ele eia kama koramulia ge taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index