Search form

Matiu 10:39

39Mai la tahalo isasa eia gabutalea veia ge tilimuliau, eala moli eia sigirobo lou eia, veia eia ge hate robo lou la mahulila tetala, tio mai eia ge vagari veia ge sau tola la mahulila tetala lou mai alele, eia ge peho, eala moli la tahalo ale ge sugu taro moli la mahulila tetala soio te la igogolu taku, la tahalo alele ge sau tola la mahulila ale sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index