Search form

Matiu 10:42

42Mai tai isasa ge gogo e maura miteu bisisi ale eau babaha egiteu soio te la igogolu taku, me eia ge hilo isasa eia guvi te la mautu tetala, eia malehu, me eia ge gogoa la vuhula eia la tahalo taku isale, me oio vola eia ge abi moliala la lalu maigi veia eia ge liua, tio eau vei seselea mutou, la tahalo alele eia ge sau tola sesele la vibalavala te La Tahalo Uru mai la mapa la vulovulola ale taritigi ele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index