Search form

Matiu 11:1

E Ioanes baha isahari la valalua la vimari tetala soio te Iesus

(Luk 7:18-35)

1Tio, e Iesus viteteli kaluvu la valalua la vimari tetala ale savulusa gete lua te la igogolu, tio eia hiliti taro la mautu alele, eia goio tuga, eia valolo tatuga oio te la gale e Galilea, eia vimari la valalua me hatavivile te la maututula oio te la gale alele, eia valolo egiteu te la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index