Search form

Matiu 11:16

16“Amutou la tuvu la valalua me hatavivile te la imamala ale igoie, eau ge tovo amutou soio te la rova, veia amuto ge matagaga te la vulovulo mutou ale amuto igigoa e? Amuto soioge mai sesele egiteu e gulikiliki ale egite pou te la tia la mautu, egite tatola egiteu e tabarabara giteu mago

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index