Search form

Matiu 11:23

23Mai amutou tai la valalua me hatavivile la mautu e Kapernaum, amuto soioge veia La Uru ge puli amutou soata tetala, ia? Ge ouka gologolo, eia ge pigi moli amutou sotalo te la havi ale uru, la kaluvula ge ouka. Mai eau ge igoti la golu la karutula oilo te la mautu e Sodom mai eau igo palatia kabili tamutou e Kapernaum ele, la valalua e Sodom soioge ge vuvulo seseleti.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index