Search form

Matiu 11:7

7Goio, egite la valalua la vimari te Ioanes lolo la merera te Iesus kaluvu, egite goio tuga, tio egite so tatugati ele, e Iesus goio soko la vikararala soio te la lolo la valalua me hatavivile ale magirigiri ele, eia lapu matagaga la gabutatalala tegiteu te Ioanes ele, eia veia giteu mago “Pala amuto goata la hohoi veia ge lolo la valolo te Ioanes, amuto soioge gabutalea veia amuto ge hilo lava? Amuto gabutalea veia e Ioanes ge la tahalo bulalahu, la tiala viviu mai la viro ale la lolovi tubu ovola eia tavu lele, ia?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index