Search form

Matiu 12:15

E Iesus eia la bilalaha sesele te La Tahalo Uru

15Eala moli e Iesus rovitia veia egiteu e pariseo masagea veia ge bilia, eia goio hiliti taroa la mautu alele, eia tuga. La valalua me hatavivile usu goio tilimulia, e Iesus goio vimahuli egiteu tomi ale lea kabili tegiteu ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index