Search form

Matiu 12:29

29“Mai tai eau ge tovoa soio te Satan mai la tahalo isa eia vagari sesele. Igo mave isa ge goilo la luma tetala veia ge seri taro la golugolu tetala e? Ge ouka viruru, taritigi veia mai isa masagea veia ge bolehoho e Satan, eia ge kisi tola mugea, mulimuli eia ge goilo la luma tetala ge seri taro la golugolu oilo vola. Mai eau, eau lagi taro le Satan e maura miteu la valalua me hatavivile ale la hituhitu ale kama korakora igo gegeruti egiteu, eau mai ale saeti soata la luma te Satan, eau seri taroti la golugolu tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index