Search form

Matiu 12:45

45Tio eia hiloa mai ele, eia sagege pepeho, eia tuga goio puli lou egiteu e tabarabarala taho vitu la hitu ale kama korakora lou, la vulovulo giteu taho vitu ele eia muga tetala te la igo bara giteu la valalua, egite vitilimuli gomai, egite goilo te la tahalo alele, mai la muli la hitu ale pou muga ovolae. Tio la tapasi la tahalo ale, eia kama kokora sesele, pala eia taritigi bakisi, eala moli eia goio vilua seseleti. Me eia ge mai tai aleie tamutou la valalua me hatavivile igoie, ale amuto vulo gologolo bakisi veia ge vulo halaba, amuto ge gotigu rivu lou, la tapasi mutou ge kama kokora sesele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index