Search form

Matiu 13:28

28“Tio eia lolo la vikararala tegiteu mai ele, eia goio veia giteu mago ‘La gima taku isasa oio ge galutia mai ele.’

“Tio, egite la valalua la igogolu tetala goio tahia mago ‘Mave, eme masagea amite ge lipu lulu taroa la obu ale kama kokora, ia?’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index