Search form

Matiu 13:44

La vikarara la tilovo te la tahalo ale sivuti la mani

44“La pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia mai sesele la mani ale tabuli kokovu, taritigi amuto ge vagari tavua mai la tahalo ale vagari la paa muli la mani. Mai la tahalo isa ge ulai kokovu la mani, eala moli la tahalo isapolo ge sivutia, la tahalo ale sivutia ge igo mave? Eia ge ulai kokovu polo loua, eia ge vahari la papaga tomi tetala soio tegiteu la valalua la iloto, egite ge lotoa, eia ge abi la mani uru mai ele, ge vaharia soio te taho la magasale, eia ge loto poloa, me oio vola eia ge sagege pepeho, la vuhula eia balavati la mani uru pepeho ale tabuli kokovu te la magasa ale eia lototiale. Mai tai ele, amuto ge vagari tavu la matagagala te La Tahalo Uru mai la tahalo ale vagari tavu la paa muli la mani.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index