Search form

Matiu 13:52

52Tio, e Iesus loloa veia egite rovitia mai ele, eia goio veia giteu mago “Egiteu la tahalo la mari te la viputumulila te Moses, mai egite ge vimari tigiti te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, egite mai la tahalo uru isasa ale tahola la vuliti usu. Eia ge vagogala la golugolu tetala ale taritigi ele loilo te la luma tetala, eia vibulea sogala, isahari la vuliti ale halaba, mai la merera taku ale halaba, isahari tai la vuliti ale palati, mai la merera te Buk Tabu Ale Pala. Mai amutou la tahalo la mari te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru sesele, amuto ge valolo la merera tetala tomi.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index