Search form

Matiu 14:13

E Iesus vaali egiteu la valalua salatu savulu lima

(Mark 6:30-44; Luk 9:10-17; Ioanes 6:1-14)

13E Iesus loloti la rerele Ioanes mai ele veia e Herod bilitia, eia goio sae la uaga, eia tuga goio te la tasi ale tabou, la valalua ouka oio vola. Eala moli la valalua me hatavivile te la maututula te la gale ale, egite hilo la tuluga tetala mai ele, egite goio tilimulia soio, egite visale moli la parava veia ge poga tavua oio te la gale la magolilo loio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index