Search form

Matiu 14:3

3Eia veia giteu la bilalaha tetala mai ele, la vuhula eia taga, la vuhula pala eia vagoilo e Ioanes te la luma la kilisi, me mulimuli ovola eia bili taroa, eala eia lolo la rerele Iesus, eia veia e Ioanes moli ele mahuli rivuti lou, eia taga pepeho. Eala moli la vuhu la iruru te Herod ale eia igotiale Ioanes, eia maie: Pala e Herod eia ovo e tarila e Pilip, eia puli e rutula la isala e Herodias.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index