Search form

Matiu 15:11

11Mai la ilali ale egiteu e pariseo magiri robo etatou ovola veia eia la rivu gatou, mai etato ge alia, eia kama viruru etatou veia la vulovulo gatou kati ge maroka. Eala moli la gabutatalala ale kama kokora, eia tabuli oilo la tia gatou, eia ge gogala, ale moli ele visibitala la iruru ale igo mumugu la vulovulo gatou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index