Search form

Matiu 15:20

20Egiteu la iruru tomi alele igo mumugu amutou veia amuto kama maroka. La magiri robola ale mave mave tegiteu e pariseo eia la golu bulalahu moli. Mai egite veia mai etato ge ali, etato ge litu pala muga bakisi la lima gatou mai la irovilala, veia la ilali ge maroka moli ge goilo te la tia gatou veia etato souka ge mumugu, ale egite vimari amutou mai ele, egite visigolo pasi. La gabutatalala tamutou moli oilo ale kama kokora, eia ge gogala, ale moli ele ge igo mumugu la vulovulo mutou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index