Search form

Matiu 15:5

5Eala moli amuto goio vuloti loua, amuto veia mai la tahalo isasa eia tahola la uati koramulia, eia ge suli e tilala me tamala oio vola. Eala moli te la merera tamutou, amuto veia mai eia ge veiale tilala me tamala mago ‘Ale eau veia ge abia mulua veia ge suli le amulua, eau abitia La Uru’, tio amuto veia mai eia ge toi la merera ale mai ele soio tegirua,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index