Search form

Matiu 16:24

24Tio, eia veiale Pita la vikararala ale tivura sesele mai ele kaluvu, eia goio vei loua giteu la valalua la vimari tetala mago “Mai la tahalo isasa eia masagea veia ge mulimuliau, eia umala ge mulimuli la masasagala tetala. Eau ge ligi oata te la tauvalautu, tiele eia taritigi veia la tahalo me la tavile ale taku, eia ge raragi tai veia eia tai ge ligi mai eau.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index