Search form

Matiu 16:4

4Amutou la tuvu la valalua me hatavivile ale igoie, amuto kama kokora, amutou la valalua me hatavivile la iruru. Amuto karasuku eau veia eau ge vahilo le amutou la golu la karutula, eala moli ouka, eau kama ge igo isa la irovilala te la vagagarila taku veia amuto ge hiloa. Eala moli mulimuli amuto ge hilo la irovilala isasa mai la irovilala ale sibitala te Iona, eia tabuli kokovu la logo itolu, eau tai ge igo tai mai ele, eau ge mahuli rivu lou. Amuto ge hilo la irovilala alele, isa lou ouka.” Tio eia veia giteu la vikararala ale tivura sesele mai ele kaluvu, eia goio hiliti taro egiteu, eia tuga.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index