Search form

Matiu 17:12

12Eala moli eau ge veia mutou, e Lias eia sibitalati, eala moli la valalua kama mata kilala tavua, egite mulimuli moli la gabutatalala tegiteu soio tetala, egite igo gegeruao. Eia ge mai tai ele te Latu La Tahalo, eia ge gabu la iligiligi me la tahi vilela tegiteu la valalua me hatavivile ale gimeau.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index