Search form

Matiu 17:25

25Tio, e Pita loloa mai ele, eia goio veia giteu mago “Ouka, La Uru miteu eia lotoloto tai la takes te la luma la lotu.”

Eala moli e Pita goio beu rivu loua soilo te Iesus, e Iesus goio vikara pala muga soio tetala, eia tahia mago “Pita, eau ge tahime la gabutatalala taume. Mave, egiteu la mulugaluga omai te maututula, egite ge vibukeke e valalua giteu lou la piligi la takes soio tegiteu, uka egite ge kaka la uati tegiteu moli ale logala?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index