Search form

Matiu 17:26

26Tio, e Pita goio koliala mago “Egite ge abi la uati tegiteu moli ale logala, kama te valalua giteu lou, ouka.”

Goio, e Iesus sile pala la merera soio tetala mago “Tiele, mai moli ele eau tai e Latu La Uru, eau kama ge ligi la piligi la takes soio te la luma la lotu te Tete.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index