Search form

Matiu 18:18

18“Eau ge veia mutou, la iruru tomi ale amuto la valalua me hatavivile ale taku ge pou vikapopo ge viputumulia veia eia la iruru sesele ale egite isa igo seseletia, tio La Tahalo Uru tai oata te la ilo la lage ge kisi tai la merera tamutou ele. Mai tai la iruru tomi ale amutou ale taku ge viputumulia veia eia kama sesele, tio La Tahalo uru tai oata te la ilo la lage eia ge vimavulaha taro la iruru alele, la vuhula eia kama sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index