Search form

Matiu 18:19

19“Me eau ge vei taia mutou lou la merera ale taritigi maie veia mai ge taho lua tamutou ale taku omai te la maututula, mai amula taho lua moli ge kisi la merera, la gabutatalala tamulua isa moliti mai ele, tiele amula goio kaka vagari tavuau ovolao, tio e Tete oata te la ilo la lage ge igo seselea soio tamulua mai la kilaka tamulua, ale amula kisitiale.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index