Search form

Matiu 18:23

23“Tiele, eia matagaga tai mai ele veia la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eau ge tovoa soio te la mulugaluga isasa ale eia veia ge karasuku egiteu la bilalaha tetala ale egite dinau soio tetala, veia egite ge koli hari la uati tetalale.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index