Search form

Matiu 18:6

La vulovulo ale kama kokora eia magiri robo la iroromulila tegatou

(Mark 9:42-48; Luk 17:1-2)

6“Mai la tahalo isasa ge viruru isasa tegiteu e gulikiliki bisisi ale roromuliau, eia ge vilua te la igototolola te La Tahalo Uru. Eia ge taritigi tetala veia mai eia soukama igo la iruru tetalale, mai egiteu e tabarabarala ge lao tola mugea, egite ge pitotoia la lohola la uati isa uru, ge pigia olau te la tia la utu, la vuhula eia souka ge igo la iruru tetala ale uru pepehole. Ale la vovola moli ge vilua, la kalulula ge mahuli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index