Search form

Matiu 19:21

21E Iesus koliala mago “Mai eme masagea veia la vulovulomu ge maroka tataho seseleti te la milatalata te la Tahalo Uru, taritigi eme ge abi tomi la golugolu taume, eme ge vaharia soio tegiteu la valalua la iloto, veia egite ge lotoa, mulimuli eme ge abi la uati tomi alele, eme ge suli legiteu la valalua me hatavivile ale egite pou la savelela. Tiele eme ge sau tola la vuliti te la kalulu oata te la bali La Tahalo Uru. La golugolu tomi taumele ge kaluvu, eme ge gomai ge tilimuli eau.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index