Search form

Matiu 19:26

26Eala moli e Iesus goio mata tavu egiteu, eia veia giteu mago “Eia sesele, la tahalo la vovo eia kama koramulia veia ge sau tola la mahulila ale sesele mai te la vagagarila tetala lou. Eala moli La Tahalo Uru eia koramulia ge igo sesele la papaga tomi, eia ge vimahuli amutou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index