Search form

Matiu 19:8

8Goio, e Iesus goio putu oli rivu loua soio tegiteu mago “E Moses abia mutou la gauru mai ele, la vuhula egiteu e tutubu mutou la tahalo la vareagila. Eia silahati la vulovulo giteu, eia goio kekesia giteu la tururi alele. Eala moli alaura seseleti te tubu mutou seseleti te la vuhu, la vulovulo ale maie veia amuto ge tou e rutu mutou maie, eia ouka viruru sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index