Search form

Matiu 2:1

Egite la tahalo la mari hari lalai e Iesus

1E Iesus, e tilala taposea oio la mautu e Betlehem, oio la gale e Iudea, te la imamala ale e Herod pou la mulugaluga te la gale alele. E Iesus sibitala kaluvu, egiteu la tahalo la mari isahari loio te la gale isa malau ale la haro porosile ovola, egite hiliti, egite goio goale e Ierusalem veia ge hari lalai e Iesus ele veia egite ge hiloa. Egite goio guvi oio e Ierusalem,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index