Search form

Matiu 2:13

E Iosep, e Maria, e latu girua, egite hele soio e Gipto

13Mulimuli, egite la valalua la mari goio tuga, e Iosep goio mavuta, eia hilo e angelo isasa eia sibitala tavua, eia veiala mago “Amula me rutumu hiliti, bokoa e latu muluale, amuto ge tuga, amuto hele soio e Gipto. Amuto ge pou oio la gale e Giptole kara te ale eau ge veiamu, la vuhula e Herod veia ge paa muli la pepeso aleiele, eia ge bilia eia ge peho.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index