Search form

Matiu 20:28

28E Latu La Tahalo eia mai tai moli alele, eia kama sibitala veia la valalua me hatavivile ge sulia, eia guvi moli veia ge suli amutou tomi, veia ge sugu taro tai la mahulila tetala veia ge rou rivu lou la valalua me hatavivile mapaiti ale egite pou te la kilisi te Satan.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index