Search form

Matiu 20:6

6Goio, te la mata la haro ilima lou te la maulavi, eia goio gogala lou, eia hilo vuti lou egiteu isahari oio, egite magiri bulalahu moli, la igogolu ouka. Tio e taho la mahumale goio tahi egiteu mago ‘Amuto igo mave, la haro isa uru igoie, amuto kama igogolu bakisi, amuto pou bulalahu moli, amuto igo mave?’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index