Search form

Matiu 21:15

15Eala moli egiteu e pariseo, me egiteu la valalua la mari tai, egite hiloa la igogolu ale isapolo mai ele eia igoa oilo te la luma la lotu, egite lolo tai egiteu e gulikiliki egite tatola oilo te la luma la lotu mago “Taritigi soio te tubule Devit!” tio egite loloa mai ele, egite igo totolo.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index