Search form

Matiu 21:16

16Goio, egite goio tahia mago “Ae, eme loloti la merera ale egite veia, ia?”

Goio, e Iesus kolia soio tegiteu mago “Ee, eau lolotia. Mave, amuto soioge souka gigia te La Buk Tabu Ale Pala ale eia veia maie ‘Tahalo Uru, eme vahiliti tatahoti la isamu oio te la hare giteu e gulikiliki bisisi!’ La merera alele amuto soioge kama rovia, ia?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index