Search form

Matiu 21:19

19Tio egite tatuga te la gauru mai ele, eia goio hilo isa la obu ale mai la keme, goio, egite tuga goio e Iesus masagea veia ge logoala isa la vavuala, veia ge alia, eala moli ouka, la galagalala moli usu, la vavuala ouka. Tio e Iesus hiloa mai ele, eia igo totolo, eia mera tavua mago “Kara igoie, eme kamati ge vua lou, ouka viruruti.” Tio e Iesus vikara tavu la obu mai ele, oio moli ovola eia goio magolu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index