Search form

Matiu 21:21

21E Iesus goio koli la tilahi tegiteu mago “Eau vei seselea mutou, mai amuto ge tautaulailo vagari te La Tahalo Uru, mai la gabutatalala tamuto kama ge ilua, amuto tai ge koramulia ge igoa mai ale eau igotia soio te la obu ele, me la igogolu usu tai ale kara polo la igogolu alele, amuto ge igo taia, mai amuto ge vikara soio te la gove mago ‘Eme ge tasuku ge magiri olau te la tia la mago’, tio La Tahalo Uru ge visibitala seselea mai ale amuto toitia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index