Search form

Matiu 21:31

31Tiele la tilahi taku soio tamutou eia maie veia ere tegirua e guliliki taho luale tilimuli la masasagala te tamala e?”

Egite goio veiale Iesus mago “Ale la mulugale, la vuhula eia tou muga e tamala, eala moli eia goio gabutala rivu lou, eia roromuli e tamala, eia gorivo.”

Goio, e Iesus veia giteu mago “Tiele, eau vei seselea mutou, omai egiteu la valalua ale vibukeke le amutou la piligi la takes soio te Rom, me egiteu la tavile la gauru tai ale kama korakora, egiteu usu roromulitiau, egite pepeti amutou soilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index