Search form

Matiu 22:18

18Tio, egite tahia mai ele, eala moli e Iesus rovi palatia la visigolola tegiteu soio tetala, eia goio veia giteu mago “Maura miteu, amutou la tahalo la visigologolola sesele! Ilava amuto veia ge tovo lalai veia ge vitiloau mai ele, ia?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index