Search form

Matiu 22:39

39Me la iluala eia ga mai tai lou ele, egira vitotoko moli, eia maie:

Etato ge gogo egiteu e tabarabara gatou

la valalua me hatavivile tomi

mai sesele ale etato gogo rivu lou

etatou isasasa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index