Search form

Matiu 23:13

E Iesus vile egiteu la tahalo la visigologolola ale viruru la valalua me hatavivile

(Mark 12:40; Luk 11:39-42,44,52; 20:47)

13“Amutou la tahalo la mari te la merera te Moses, amutou tai e pariseo, e maura miteu, amuto ge vilua, la vuhula amutou la tahalo la visigologolola. Amuto magiri robo legiteu la valalua me hatavivile la gauru ale egite ga goilo vola veia ge pou te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. Amuto kama masagea veia ge tiroro soilo vola, ilava amuto magiri robo lou egiteu ale masagea ge goilo, ia?

[

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index