Search form

Matiu 23:15

15“Amutou la tahalo la mari te la merera te Moses, amutou tai e pariseo, e maura miteu, amuto ge vilua, la vuhula amutou la tahalo la visigologoloa! Amuto polo soio la gale ale malau sesele veia ge puli isahari la valalua soilo te la lotu e Iuda, egite isahari goio tilimuli amutou mai ele, egite muga sesele amutou te la vulovulo ale kama kokora ale amuto vimari legiteu ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index