Search form

Matiu 24:14

14Me la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia ge polo galili la maututula tomi, la valalua me hatavivile tomi ge lolo pala mugea mai ele, tio mulimuli ovolale la tapasi la maututula ge sibitala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index