Search form

Matiu 24:3

La iloburukola me la iligiligi ge sibitala

(Mark 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Mulimuli, e Iesus oio popou oata te la gove bisi e Oliva, egiteu moli la valalua la vimari tetala goio tetala, egite tahi kokovua mago “Eme ge vei matagagea miteu la leavala ale mave sesele eia ge sibitala mai eme veitia, veia la gima ge loke taro la luma la lotu. La irovilala tai ale mave ge sibitala veia amite ge rovia veia eme hagagaviti ge sibitala rivu lou omai, te la tapasi la maututula?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index