Search form

Matiu 25:15

15Eia vitabari legiteu la uati tetala: la mulugala eia abiala la mani ale uru sesele mai e kina salatu savulu lima, la iluala eia abiala la mani ale uru tai mai e kina salatu savulu lua, la itolula eia abiala e kina salatu savulusa moli. Eia tabari tatahoa giteu mai ele, veia egite ge igogolu muga oio vola, ge paa muli la uati isahari lou tetala ovola, la vuhula eia rovi la vagagari giteu taho tolu ele. Goio eia vitabari legiteu kaluvu, mulimuli eia goio hiliti tuga.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index