Search form

Matiu 25:24

24“Goio, mulimuli e maura la tahalo ale eia abi moli e kina salatu savulu sasa molio, eia tai goio sibitala oio te la mulugaluga tetala, eia veiala mago ‘Tahalo uru, eau rovitia veia eme la tahalo isa ale hate tuu, eme kama igogolu, eme baha moli amiteu, amite lamolamo, galugalu, eala moli eme abi tomi la vavua la igogolu tamiteu, eme abi la uati uru taume ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index