Search form

Matiu 25:26

26“Eala moli la mulugaluga tetala loloa mai ele, la hatela mamasi sesele, eia goio veiala mago ‘Eme la tahalo isa kama kokora sesele, la igogolu taume kama taritigi, eme tuha malulu pasi, eia sesele eme rovi la vulovulogu veia eau la tahalo isa ale hate tuu, eau kama igogolu, eau baha moli amutou, amuto lamolamo, galugalu, eala moli eau abi tomi la vavua la igogolu tamutou, eau abi la uati uru taku ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index