Search form

Matiu 26:42

42Tio, eia goio hiliti taro lou egiteu, eia goio kaka lou, mago “Tete, mai eia kama koramulia veia eme ge abi taro leau la iligiligi ale eme vipouau ovola, eala moli eau ge bole molia, eau ge tilimuli molia mai la masasagala taume.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index