Search form

Matiu 26:65

65Tio, la mulugaluga tegiteu e pris eia lolo la vikararala te Iesus mai ele, la hatela mamasi sesele, eia sile la kairobola tetala mai la irovilala soio tegiteu veia eia igo totolo pepeho pasi. Eia goio veia giteu mago “Etato kama ge tola lou isa lou la tahalo ale ge veipala la iruru tetala. Hiloa, amuto lolo seseletia, eia toi bulalahu la isa La Tahalo Uru, eia veia eia sesele e latulae, eia tikumu pasi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index